LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

Ngày đăng: 17/06/2020

 

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm

(Áp dụng từ ngày 08/11/2022)

LOẠI TG

TIẾT KIỆM

HÌNH THỨC TRẢ LÃI (%/NĂM)

HÀNG THÁNG

HÀNG QUÝ

CUỐI KỲ

KHÔNG KỲ HẠN

1,0%

KỲ HẠN 01 THÁNG

 

 

6,5%

KỲ HẠN 02 THÁNG

5,5%

 

6,5%

KỲ HẠN 03 THÁNG

5,5%

 

6,5%

KỲ HẠN 04 THÁNG

5,5%

 

6,5%

KỲ HẠN 05 THÁNG

5,5%

 

6,5%

KỲ HẠN 06 THÁNG

8,0%

8,5%

9,0%

KỲ HẠN 09 THÁNG

8,0%

8,5%

9,0%

KỲ HẠN 12 THÁNG

8,5%

9,0%

9,5%

KỲ HẠN 24 THÁNG

8,5%

9,0%

9,5%

Login Tỉ giá Lãi suất